سوپاسنامەیەک لە خانەوادەی خارە بارزانی مەلا خالید


سوپاس و پێزانین

بـــە بـــۆنـــەی کـــۆچـــی دوایـــی بـــاوکـــمان و خـــاری هـــەمـــووان( خـــارە بـــارزانـــی مـــەلا خـــالـــید) کـــە لـــە بـــەرواری ٢٥ی ئـــابـــی ٢٠٢٠ لـــە ئــەنــکەرەی پــایــتەخــتی تــورکــیا بــە نــەخــۆشــی گــەیشــتە بــەر دلــۆڤــانــی خــودا، هــەرچــەنــدە لــەبــەر پــابــەنــد بــونــمان بــە رێــنمایــیەکــانــی وەزارەتـی تـەنـدروسـتی نـەمـانـتوانـی پـرسـەی فـەرمـی دابـنێین، بـەڵام ژمـارەیـەکـی زۆر لـە ئـازیـزانـمان لـە رێـگەی تـەلـەفـۆن و نـامـە و کـەنـاڵـەکـانـی تـری سـۆشـیاڵ مـێدیـاوە پـەیـوەنـدیـان پـێوە کـردیـن و هـاوخـەمـییان بـۆ بـنەمـاڵـەکـەمـان دەربـڕی. بـە نـاوی بـنەمـاڵـەکـەمـان و گشــت خــزم و کــەس وکــارمــان ســوپــاســی یــەکــە بــە یــەکــەی ئــەو دۆســت و ئــازیــزانــە بــکەیــن کــە لــە ســەرەتــای نــەخــۆش کــەوتــنی

باوکمانەوە و دواتریش کە وەفاتی کرد بەسەریان کردینەوە و لە خەم و ئازاریان کەم کردینەوە.

لـێرەدابـە پـێویسـتی دەزانـین بـەر لـە هـەر شـتێک سـوپـاس و سـتایـشی تـایـبەت و بـێ پـایـانـمان ئـاراسـتەی رێـبەری

نـەتـەوەیـیمان جــەنــابــی ســەرۆک (مــەســعود بــارزانــی) بــکەیــن کــە لــە یــەکــەم ســاتــی نــەخــۆش کــەوتــنی بــاوکــمان، وەک بــاوکــێکی میهــرەبــان لــە نـزیـکەوە چـاودێـری بـەردەوام و خـەمـخۆری خـۆی لـەرێـگەی جـەنـابـی کـاک (سـیداد بـارزانـی) ەوە بـە تـەلـەفـۆن بـە ئـێمە دەگـەیـانـد و هـەمـیشە سـێبوریـیەکـی گـەورەی بـە خـۆمـان و بـنەمـاڵـەکـەمـان و کـەس وکـارمـان دەبـەخـشی و دواتـریـش لـە رێـگەی پـەیـام و پـرسـەی سەرەخۆشییەوە جەنابیان هاوخەمی بۆ بنەماڵەکەمان دەربڕی و لە خەم و ئازارەکانی کەم کردینەوە. -

ســوپــاســی بــێ پــایــانــمان بــۆ بــەڕێــز د. بــەرهــەم ئــەحــمەد ســاڵــح ســەرۆک کــۆمــاری عــێراق کــە لــە رێــگەی نــامــەی ســەرۆکــایــەتــیەوە سەرەخۆشی و هاوخەمی خۆی بۆمان دەربڕی و ئارامی و سەبوری پێبەخشین.

-ســـوپـــاس و ســـتایـــشی بـــێ پـــایـــانـــمان بـــۆخـــەمـــخۆری و چـــاودێـــری بـــەردەوامـــی جـــەنـــابـــی ســـەرۆکـــی هـــەرێـــمی کـــوردســـتان کـــاک نــــێچیرڤــــان بــــارزانــــی لــــە کــــاتــــی نــــەخــــۆشــــى و دواتــــریــــش لــــە رێــــگەی پــــەیــــامــــی ســــەرەخــــۆشــــی تــــایــــبەتــــەوە هــــاوخــــەمــــی خــــۆی بــــۆ بنەماڵەکەمان دەربڕی و لە ئازارەکانی کەم کردینەوە.

-ســوپــاس و ســتایــشی بــێ پــایــانــمان بــۆ جــەنــابــی ســەرۆک وەزیــرانــی حــکومــەتــی هــەرێــمی کــوردســتان بــرای گــەورەمــان کــاک مــەســرور بــارزانــی کــە لــە ســەرەتــاوە لــە