تارق گه‌ردی: به‌غدا ناتوانێ ده‌سه‌ڵاتی به‌رهه‌مهێنان و هه‌نارده‌كردنی نه‌وت له‌ كوردستان وه‌ربگرێته‌وه

سه‌رۆك كۆماری عێراق یاسای كۆمپانیای نیشتمانیی نه‌وتی عێراقی په‌سه‌ند كردوه‌

سهرۆك كۆماری عێراق یاسای كۆمپانیای نیشتمانیی نهوتی عێراقی پهسهند كرد و ئهندامێكی لیژنهی نهوت و گازی ئهنجومهنی نوێنهرانی عێراقیش  دهڵێت، بهغدا ناتوانێ دهسهڵاتی بهرههمهێنان و ههناردهكردنی نهوت و گاز له ههرێمی كوردستان وهربگرێتهوه.

تارق گهردی، ئهندامی كوردی لیژنهی نهوت و گاز له ئهنجومهنی نوێنهرانی عێراق ڕایدهگهیهنێت دهركردنی یاسای كۆمپانیای نیشتمانیی عێراق به زۆرینه له ئهنجومهنی نوێنهران تێپهڕێندراوه، مهبهست له دهركردنی یاساكهش تهنیا بچووكکردنهوهی ههرێمی كوردستانه، ههروهها پێچهوانهی دهستووری عێراقیشه، كۆمپانیای نهوتی نیشتمانیی عێراق ههموو دهسهڵاتهكانی پێدراوهو هیچ دهسهڵاتێك بۆ پارێزگاكانی بهرههمهێنانی نهوت و ههرێمهكان ناهێڵێت. ئهوهش دهخاتهڕوو به پێی دهستوور حكوومهتی عێراق ناتوانێ دهسهڵاتی بهرههمهێنان و ههناردهكردنی نهوت له ههرێمی كوردستان وهبگرێتهوه، چونكه پێویسته یاسای نهوت و گاز دهربچێت تا كاتی دهركردنی یاسایهكی یهكگرتووش ههرێمی كوردستان سهرپشك و ئازاده وهبهرهێنان له كهرتی نهوت و گازدا بكات بێ گهڕانهوه بۆ  بهغدا."

پێشتر ئهنجومهنی نوێنهرانی عێراق پڕۆژهیاسای كۆمپانیای نیشتمانیی نهوتی عێراقی پهسهند كرد و فڕاكسیۆنه كوردستانییهكان دژی تێپهڕاندنی پڕۆژهیاساكه بوون